دنیای تاریک ..!؟

!!.. خاموش تنهایی سکوتم ..... تنها از دوری توست ..!!

شهریور 94
7 پست